هیئت علمی رسپینا – مرکز مشاوره نوروفیدبک رسپینا

هیئت علمی رسپینا

مدیر تحقیقات و توسعه R&D : حسن آدینه

مشاور کار آفرینی : دکتر عباس کوهی

مشاور برنامه ریزی درسی : دکتر حسین مرسولی

مشاور مالی و بانکی : مهندس ابوطالب شهمرادی

مشاور توسعه صنعتی و کارآفرینی: مهندس سید ابوالفضل هاشمی

مشاور و روانشناس: سعیده بلالی